Monday, February 27, 2012

Etro F/W 2012 Show | Daria Stokous, Aymeline Valade, Kasia Struss, & Toni Garrn

Etro F/W 2012 Show
Models:  Daria Strokous, Aymeline Valade, Kasia Struss, & Toni Garrn

Daria(opened)

Aymeline

Kasia

Toni

Daria

Kasia

Aymeline

Toni

Blog Archive